Bestsellery
TRUSKAWKI W/G
TRUSKAWKI W/G
10,49 zł
kg
SYROP PAOLA 0,43L MALINA
SYROP PAOLA 0,43L MALINA
5,29 zł
szt.
CYTRYNY LUZ
CYTRYNY LUZ
6,40 zł
kg
IMBIR LUZ
IMBIR LUZ
15,25 zł
kg
GOZDZIKI PRYMAT 10g
GOZDZIKI PRYMAT 10g
1,80 zł
szt.
BANANY LUZ
BANANY LUZ
6,49 zł
kg
POMIDOR CHERRY 250 g
POMIDOR CHERRY 250 g
6,69 zł
szt.
AWOKADO HASS SZTUKA
AWOKADO HASS SZTUKA
3,50 zł
szt.
RZODKIEWKA PĘCZEK SZTUKA
RZODKIEWKA PĘCZEK SZTUKA
1,79 zł
szt.

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NaszeDeli.pl

I.              Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy NaszeDeli.pl - działający pod adresem www.naszedeli.pl prowadzony jest przez F.H. W.I.R. Struzik Łukasz z siedzibą 32-700 Bochnia, Brzeźnica 295, posiadający nr NIP 8681838948;
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego pl;
 3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego naszedeli.pl, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i załącznikami do niego.
 4. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego naszedeli.pl zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu;

II.            Definicje

Wskazanym poniżej wyrażeniom, zawartym w treści niniejszego Regulaminu, przypisane zostało następujące znaczenie:

Sklep Internetowy NaszeDeli.pl - platforma teleinformatyczna dostępna pod adresem www.naszedeli.pl, będąca środkiem porozumiewania się na odległość, umożliwiająca Klientom zapoznanie się z Towarami, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego naszedeli.pl oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży;

Sprzedający – F.H. W.I.R. Struzik Łukasz, z siedzibą 32-700 Bochnia, Brzeźnica 295, NIP 8681838948;

Klient – użytkownik Sklepu Internetowego naszedeli.pl - Zakupy codzienne, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą;

Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego naszedeli.pl, umożliwiająca Klientowi zawieranie Umów Sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach i zawartych przez niego Umowach Sprzedaży,

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr odpowiadający podanemu przez Klienta w trakcie procesu rejestracji adresowi e-mail, przypisany do danego Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Naszedeli.pl;

Towar – rzecz ruchoma z asortymentu oferowanego w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl;

Placówka – sklep stacjonarny sieci NaszeDeli, prowadzony pod adresem:

 • Floris 31, 32-700 Bochnia
 • Karolina 7a, 32-700 Bochnia
 • Brzeźnica 295, 32-700 Bochnia

realizująca Umowy Sprzedaży Towarów;

Przedsiębiorca – Klient nie będący Konsumentem, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w związku z tą działalnością;

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego naszedeli.pl;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży na odległość, wskazanych przez Klienta Towarów lub produktów z Koszyka Zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl.

Koszyk Zakupów – to miejsce służące do gromadzenia towarów zaprezentowanych w naszym sklepie. Dzięki koszykowi kupisz je zbiorczo, zapłacisz za nie jedną płatnością dowolnie wybraną spośród dostępnych form. Dodanie oferty do koszyka nie jest równoznaczne z zakupem.

III.          Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego pl, będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego naszedeli.pl obejmują:
 2. rejestrację i utworzenie Konta;
 3. korzystanie z Konta, po uprzedniej rejestracji w NaszeDeli.pl i utworzeniu Konta;
 4. przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl, w szczególności przeglądanie asortymentu Towarów i zapoznawanie się z ich opisem (usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności dokonania rejestracji i utworzenia Konta.
 5. Usługi, o których mowa w ust. III.1 świadczone są bezpłatnie.
 6. W Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl dostępne są zdjęcia, opisy, a w przypadku wybranych Towarów także ich skład. Zdjęcia Towarów dostępne w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl służą ich prezentacji.
 7. Informacje o treści i warunkach gwarancji udzielanej na dany Towar (w przypadku, gdy Towar ten jest objęty gwarancją) dostępne są w opisie dotyczącym tego Towaru.
 8. Do korzystania ze Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową, w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz aktywne połączenie z siecią Internet.
 9. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.
 10. Rejestracja Konta umożliwia składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta, modyfikowanie danych Klienta, podgląd statusu Zamówienia oraz przeglądanie historii składanych Zamówień, otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach Sklepu Internetowego naszedeli.pl.
 11. Rejestracja polega na:
 12. wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl;
 13. akceptacji postanowień Regulaminu i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 18 lat;
 14. Klient podczas rejestracji ma możliwość wyrażenia dodatkowych fakultatywnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych, m.in. w celach marketingu Towarów lub usług oferowanych przez Sprzedającego.
 15. Oświadczenia w zakresie pkt. b) i c) składane są w trakcie procesu rejestracji, poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok treści właściwego oświadczenia.
 16. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:
 17. imię i nazwisko;
 18. adres poczty elektronicznej (stanowiący Login);
 19. hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do Konta w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl - Zakupy codzienne.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyznania wybranego przez Klienta Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Klientowi.
 21. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, którego użycie jest wymagane do zakończenia procesu rejestracji.
 22. Po zarejestrowaniu Konta Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień, bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta.
 23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta:
  1. które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. III.13, w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji;
  2. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji;
 24. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl, zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego pl. Zabronione jest:
 25. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
 26. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego pl;
 27. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów,
 28. korzystanie ze sklepu Internetowego NaszeDeli.pl i jego funkcjonalności, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 29. Sprzedający zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.
 30. Klient jest zobowiązany do zachowania Loginu i hasła do Konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składania Zamówienia.
 31. Sprzedawca prowadzi Konto dla Klienta przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. I.15.
 32. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Konta. W tym celu klient powinien usunąć Konto korzystając z opcji dostępnej po zalogowaniu do Konta. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy Sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.
 33. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem ze Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl.
 34. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby funkcjonalność i sprawność działania Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl była jak najlepsza. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego pl w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.
 35. Wszelkie zamieszczone w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl, treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.
 36. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego pl są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty oraz posiadają gwarancję producenta (w przypadku Towarów, które są nią objęte).
 37. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 38. Sprzedający nie świadczy usług posprzedażnych.
 39. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie ich realizacji.
 40. Sprzedawca nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych z tytułu świadczenia usług opisanych w pkt. III Regulaminu i realizacji Umów sprzedaży.

IV.          Składanie Zamówień

 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach określonych w opisie Towaru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 3. Zamówienia mogą być składane przez Klientów za pośrednictwem Konta w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl. Podczas składania Zamówienia, do momentu, kiedy Zamówienie nie zmieni statusu na Zamówienie „w realizacji”,
 4. Użytkownik składając Zamówienie powinien dokonać wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy zapłaty oraz terminu i przedziału czasowego dostawy, a także wskazać miejsce dostawy Towarów.
 5. Zamówienie niektórych lub wszystkich Towarów może być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym Towarów, które Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku, gdy podczas kompletowania Zamówienia ilość wybranych przez Klienta Towarów lub ich waga przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym dopuszczalnym limicie w informacji, która automatycznie wyświetli się podczas kompletowania Zamówienia.
 6. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. III. ust. 22.
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest Placówka.
 8. potwierdzenie złożenia Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail oraz/lub numer telefonu podane przez Klienta. Poprzez zapisanie w Koncie Klienta treści Zamówienia, przesłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia na adres e-mail i numer telefonu Klienta oraz załączenie do objętych Umową Sprzedaży Towarów dowodu ich zakupu w postaci paragonu lub faktury, Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnienia treść zawartej Umowy Sprzedaży. Sprzedający informuje Klienta o etapie realizacji Zamówienia, wysyłając wiadomości na adres e-mail oraz na numer telefonu Klienta.
 9. Sprzedający informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji, poprzez zmianę statusu danego Zamówienia, widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 10. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, o ile Klient podczas składania Zamówienia nie zaznaczył opcji „Dostawa bez brakujących artykułów”. Sprzedający w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny niedostępnego Towaru, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.
 11. Klient może anulować Zamówienie w każdej chwili, do momentu odebrania Towarów. Jeśli Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie logując się do Konta. Jeśli Zamówienie zostało przekazane do realizacji, Klient może anulować Zamówienie dzwoniąc na numer Infolinii - tel. 509 875 650, aktywny od poniedziałku do soboty, w godzinach od 09:00 do 17:00. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty na rachunek bankowy, z którego płatność została wykonana.
 12. W przypadku gdy Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji, Klient może modyfikować Zamówienie logując się do Konta. Modyfikacja Zamówienia może obejmować Towary, termin i przedział czasowy dostawy.
 13. Jeżeli w przypadku modyfikacji Zamówienia powstanie nadpłata po stronie Klienta, Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi kwotę nadpłaty na rachunek bankowy, z którego płatność została wykonana. Jeżeli w przypadku modyfikacji Zamówienia powstanie niedopłata po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty do Zamówienia.
 14. W przypadku gdy Klient dokonuje zapłaty za Zamówienie: kartą płatniczą w momencie odebrania Towaru od kuriera lub w punkcie odbioru, o którym mowa w pkt VII ust 12 Regulaminu, postanowienia ust IV.14 nie będą miały zastosowania. Klient będzie zobowiązany do zapłaty ostatecznej ceny w momencie odbioru Zamówienia.
 15. Sprzedawca może oferować klientom rabaty na zakup Towarów udostępniając Klientom kody rabatowe. Warunki korzystania z kodów rabatowych, w szczególności wysokość rabatu, Towary, których rabat dotyczy, okres ważności kodu rabatowego, Sprzedawca udostępnia Klientom wraz z kodem rabatowym. Klient, który chce skorzystać z kodu rabatowego powinien podczas składania Zamówienia wpisać kod rabatowy w przeznaczone do tego pole, na formularzu Zamówienia.
 16. W Sklepie Internetowym NaszeDeli.pl dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Towaru określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru kupionego przez Klienta. Różnica pomiędzy wagą i ceną Towaru wskazaną w Zamówieniu złożonym przez Klienta, a wagą i ostateczną ceną Towaru może wahać się w granicach +/- 20%.
 17. W przypadku, gdy ostateczna cena Towaru o zmiennej wadze jest niższa niż cena zapłacona przez Klienta, Sprzedający odliczy nadpłacona kwotę od ceny za kolejne Zamówienie złożone przez Klienta.
 18. W przypadku, gdy ostateczna cena Towaru o zmiennej wadze jest wyższa niż cena zapłacona przez Klienta, Sprzedający może doliczyć niedopłatę do kolejnego Zamówienia, złożonego przez Klienta
 19. Kwota powstałej nadpłaty lub niedopłaty jest uwidoczniona w Koncie, po zalogowaniu do niego. Klient w każdej chwili może zwrócić się do Sprzedającego o zwrot nadpłaconej kwoty korzystając z formularza zwrotu nadpłaty i dostarczenie go sprzedawcy drogą elektroniczną. Nadpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zwrotu.
 20. W przypadku, gdy Klient dokonuje zapłaty za Towary o zmiennej wadze: kartą płatniczą w momencie odebrania Towaru od kuriera lub w punkcie odbioru, o którym mowa w pkt. VII ust. 12 Regulaminu, postanowienia ust. IV.16-IV.18 nie będą miały zastosowania. Klient będzie zobowiązany do zapłaty ostatecznej ceny Towaru odpowiadającej jego wadze w momencie odbioru Towaru.
 21. Czas realizacji zamówienia opłacanego kartą płatniczą, jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

V.            Płatność

 1. Sprzedający umożliwia Klientom dokonywanie zapłaty za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl następującymi metodami:
 2. za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego na stronie sklepu obsługującego przelewy internetowe oraz płatności kartami płatniczymi i kredytowymi - w przypadku, każdej Umowy Sprzedaży,
 3. kartą płatniczą – w przypadku, każdej Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem:
 • w przypadku płatności przy odbiorze Towaru dostarczanego Klientowi za pośrednictwem kuriera, Klient może dokonać płatności wyłącznie kartą płatniczą, bezpośrednio u kuriera dostarczającego Towar.
 1. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru metody płatności opisanej w ust. V.1 lit. a) – b) Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego, umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał jeden ze sposobów przedpłaty za Zamówienie, płatność powinna być dokonana bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przy odbiorze zamówienia, płatność powinna być dokonana w momencie odbioru Towarów.
 4. W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca potwierdza otrzymanie płatności wysyłając informację na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail.
 5. Dostępne formy płatności:

Kartypłatnicze:
*Visa
*VisaElectron
*Mastercard
*MasterCardElectronic
* Maestro”

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

VI.          Dostawa

 1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Powiatu Bocheńskiego
 2. Dostawa Towarów jest realizowana tylko na wybranym obszarze. Klient przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić, czy interesujący go obszar jest objęty dostawą Towarów, czyli czy leże w granicach Powiatu Bocheńskiego.
 3. Dostawa Towarów jest realizowana, z zastrzeżeniem postanowień ust. VII.2, na adres wskazany przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
 4. Dostawa Towarów jest realizowana 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 22:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Dostawy Towarów są realizowane w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia, spośród przedziałów czasowych proponowanych przez Sprzedającego. Zamawiający może dokonać zmiany terminu lub przedziału czasowego dostawy Zamówienia dzwoniąc na Infolinię: tel.509 875 650 aktywną od poniedziałku do soboty, w godzinach od 09:00 do 17:00/ lub logując się do Konta.
 6. W przypadku konieczności realizacji wysyłki Towarów z różnych miejsc nadania Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłki zamówionych Towarów w odrębnych przesyłkach, bez dodatkowych kosztów dla Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 7. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony na stronach internetowych Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, najpóźniej w czasie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku niemożliwości wysyłki Towaru w wyżej wymienionym czasie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.
 8. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów zatrudnionych bezpośrednio w naszej firmie.
 9. Towar jest dostarczany (wnoszony) tylko do IV piętra, chyba, że w budynku, w którym usytuowany jest lokal, do którego ma być dostarczony Towar znajduje się sprawnie działająca winda, pozwalająca na dostarczenie Towaru do lokalu. W przypadku, gdy Towar nie może być dostarczony do lokalu położonego powyżej IV piętra, z powodu braku windy w budynku lub jej awarii, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go, że Towar może zostać dostarczony tylko do IV piętra. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z Zamówienia, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. Opłata za wniesienie towaru powyżej II piętra jest doliczana bezpośrednio przez kuriera i wynosi dodatkowo 5 złotych brutto.
 10. Klient może osobiście odebrać zamówione Towary wyłącznie w punktach:
  • Floris 31, 32-700 Bochnia w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 09-21;
  • Karolina 7a, 32-700 Bochnia w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 09-19;
  • Brzeźnica 295, 32-700 Bochnia w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 09-19.
 11. Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana, w przypadku, gdy Klient wybierze dostawę Zamówienia kurierem, a doręczenie Zamówienia lub skompletowanie zamówienia nie będzie możliwe, z powodu niemożności dojazdu pod wskazany adres, na skutek przeszkód, za które NaszeDeli nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązującego w godzinach realizacji Zamówienia wskazanych przez Klienta.
 12. Klient może zmienić sposób dostawy Towarów z „dostawy Zamówienia kurierem” na „odbiór osobisty” w punktach odbioru wskazanych w ust. 10, do momentu, kiedy Zamówienie nie zmieni statusu na Zamówienie „w realizacji”. Jeżeli w przypadku zmiany sposobu odbioru Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powstanie nadpłata, zostanie ona zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.
 13. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.
 14. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy (przesyłka kurierska lub odbiór osobisty), wartości brutto Zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu naliczonych rabatów) oraz od terminu i przedziału czasowego dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.
 15. Własność Towaru przechodzi na Klienta, z chwilą jego odbioru od kuriera.
 16. Klient odbierając przesyłkę z Towarem od kuriera lub w punkcie odbioru, o których mowa w ust. VII.13 i VII.14, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem.
 17. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, w przypadku, gdy Klient podał informacje niezbędne do jej prawidłowego wystawienia.
 18. Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy, w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym. Dostawa Zamówienia jest realizowana w wybranym przez Klienta terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy Zamówienia.
 19. Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że odbierze Zamówienie odpowiednio w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia w punkcie odbioru w terminie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 20. W przypadku:
 • niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy;
 • nieodebrania przez Klienta Zamówienia w punkcie odbioru

Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił z tytułu Zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana, lecz kwota pobrana za dostawę przepadnie na poczet czynności związanych z pakowaniem-rozpakowaniem zamówienia.

VII.        Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od Umowy:

 1. Klient będący Konsumentem, z zastrzeżeniem postanowień ust. VIII.9, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia upoważniona przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia doręczenia rzeczy), a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które zostały doręczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (tj. od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od Umowy, zawartego w Załączniku do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem w/w 14-dniowego terminu. Konsument może odstąpić od zakupu Towarów także poprzez odmowę przyjęcia części lub całości Zamówienia podczas odbioru dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez kuriera Formularza zwrotu Towarów.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument zwraca Towar przez kuriera Sprzedawcy, zgodnie z postanowieniami ust. VIII.7 lit. a).
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Towar, co do którego Konsument odstąpił od Umowy, powinien zostać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy:
 8. przekazany kurierowi, w przypadku, gdy Konsument zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera Sprzedawcy, dzwoniąc na numer Infolinii tel. 509 875 650, aktywnej od poniedziałku do soboty, w godzinach od 09:00 do 17:00/ lub podczas dostawy przez kuriera Sprzedawcy nowego Zamówienia;
 9. w przypadku, gdy Towar został odebrany osobiście w jednym ze sklepów wymienionych w pkt. VII ust. 12 - dostarczony do tego sklepu.
 10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument zamówił odbiór zwracanego Towaru przez kuriera Sprzedawcy i zwraca towar w ten sposób.
 11. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy:

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku Towarów:

 1. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
 2. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami,

Sprzedawca:

 1. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 2. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 3. nie zawiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. nie zawiera Umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena zostaje uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 5. nie zawiera Umów sprzedaży ani innych umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pl w drodze aukcji publicznej;
 6. nie dostarcza za pośrednictwem Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl treści cyfrowych.

VIII.     Reklamacje towarów (rękojmia i gwarancja)

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku Towarów objętych gwarancją Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
  • dane Klienta,
  • numer Zamówienia,
  • opis wady Towaru,
  • wskazanie czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji,
  • wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

Klient może także skorzystać z wzoru Formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: F.H. W.I.R. Struzik Łukasz, 32-700 Bochnia, Brzeźnica 295.
 2. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku reklamacji złożonej z tytułu gwarancji termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.
 4. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

IX.          Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych na stronie NaszeDeli.pl jest F.H. W.I.R. Struzik Łukasz – właściciel marki NaszeDeli.pl.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: firma.wir@gmail.com, telefonicznie pod numerem 509 875 650 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności w celu założenia konta w sklepie internetowym NaszeDeli.pl i umożliwienia dokonywanie zakupów w tym sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Użytkowników treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie internetowym NaszeDeli.pl i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom kurierskim lub agencjom marketingowym.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, aż do usunięcia konta w serwisie NaszeDeli.pl. Okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, ze względu na niezbędność przetwarzania danych osobowych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Jako że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie Umowy lub zgody – każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.
 9. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Podanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy Sprzedaży.

X.            Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.:
 2. spowodowanych działaniem siły wyższej,
 3. w przypadku zmiany lokalizacji Placówki lub zamknięcia Placówki,
 4. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego lub zaprzestania prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej,
 5. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
 6. zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych z korzystaniem z NaszeDeli.pl,
 7. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Sprzedającego, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień ust. XI.2. Zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego NaszeDeli.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je w sposób opisany w pkt. III ust. 20. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli Konta.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Załączników do niego w odniesieniu do postanowień dotyczących wyłącznie Przedsiębiorców także z innych powodów niż ważne przyczyny wymienione w ust. 1 powyżej.
 9. Adres, pod który należy kierować zapytania i reklamacje:

F.H.W.I.R Struzik Łukasz, Brzeźnica 295, 32-700 Bochnia (NaszeDeli.pl) 
adres e-mail: sklep@naszedeli.pl  
tel. +48 509 875 650, aktywny od poniedziałku do soboty, w godzinach od 09:00 do 17:00

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Informacja w nagłówku

Nasz eDeli


Kontakt:

Telefon: +48 509 875 650
Telefon: +48 790 875 652


Email: shop@naszedeli.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium